!!> Epub ➤ İsyan Ahlâkı ➣ Author Nurettin Topçu – Reliableradio.co.uk

İsyan Ahlâkı Biz, Hem Uysall A Hem De Anar Izme Kar Y Z Her T Rl Sosyolojizme, Yani Toplum Ger E Inin Her Ey Oldu U Anlay Na Kar Oldu Umuz Kadar, Bencil Ve Kat Ferdiyet Ili In De Kar S Nday Z Sadece B T N Iradeleri Ayn Ekilde Belirleyen Bir Rade Kar S Ndaki Uysall Kabul EdiyoruzBize G Re Selamet, Tarih Ve Insanl Kla Birlikte, Tarihin Ve Insanl N Var Olu Sebeplerini I Inde Bulacaklar Bir Mutlak A Ba Lanmaktan Ibarettir Akl Ba Nda Bir Insanl K, Kendini Asla Gayesi Ve Ger Ekle Tirece I Mukadderat Olmayan Bir Varl K Olarak D Nemiyecektir Kendi Gayesini Bilecek Noktaya Eri Mese Bile O, Sanki Bu Gayeye Arka Arkaya Gelen Nesillerin Sonsuzlu Unda Ula Lacakm Gibi Hareket EdecektirFerdin Boyun E Men Zorunda Kald Bir Bask Unsuru Olarak Toplum, Zorbal K Ve Zulme Kanat Germekte, Bu Ekilde Esirli I Ve Esaret Derecesinde Uysall Yaratmaktad R O, B Ylelikle Ferin Iradi G Lerini Ld Rmektedir Oysa Toplum Tam Aksine, Ferdi Hareketin Zlem Duydu U, At Ld Bir Ideal, Yani Merhametin Ve Isyan N Esiri Olan Ideal Olmal D R Nsanl Kta Inan Lar N Tesirli Bir Ekilde Yay Lmas , Ger Ekten Toplumun Ve Medeniyetin Yarat C S D R Te Bu Yay Lmad R Ki, Herbirimizi G C M Z Nisbetinde Birer Asi, Yani Birer Ahlaki Varl K Haline Getirir Biz, B T N Insanl N Selametini Bu Inan Lar N Yay Lmas Olgusunda Arad K Baz ba l klar a r zorlama gelse de, akl ma kaz nan birka c mle kocaman kl bir tabela mahiyetinde adeta syan m z Allah s z insana, Stirner in anar izmine, Rousseau nun sakat, meflu ferdiyet ili ine, Schopenhauer un neticesiz k t mserli ine Allah s z ferdiyet ilikten, tabiat aleminde Allah n hareketini ger ekle tirmeye y nelen bir ahsiyet ili e y kselece iz


About the Author: Nurettin Topçu

Nurettin Top u baba taraf ndan Erzurumludur Ailesi Top uz deler diye tan n r Dedesi Osman Efendi, Erzurum un Ruslar taraf ndan i gali s ras nda T rk ordusunda top uluk etmi bu l kap oradan kalm t r Babas Top uz de Ahmet Efendi ailenin tek evlad d r Hayvan ticareti yapmak zere stanbul a g m t r.Nurettin Top u alt ya nda Bezmi lem Valide Sultan Mektebi nin ana k sm na yaz l r Buray bitirdikten sonra B y k Re it Pa a Numune Mektebi ne verilir Mektebi birincilikle bitirir Babas Ahmet Efendi emberlita ta kasap d kk n i letmeye ba lam t r Bu s ralarda sakin, biraz i e d n k bir mizaca sahiptir K k bir sand kta kitap ve gazete biriktirmek merak vard r ml retmeni Nafiz Bey, Top u nun hayat boyunca s recek Mehmet kif sevgisini uyand racakt r stanbul Erkek Lisesi nden mezun olan Top u, kendi kendine Avrupa ya tahsil imtihanlar na girer ve 1928 de kazan r Hamdi Akverdi, Vehbi Eralp, Ziya Somar gibi ah slarla birlikte burslu olarak Fransa ya gider Daha nce giden Remzi O uz Ar k, Ziyaeddin Fahri F nd ko lu, Cevdet Perin, Bedrettin Tuncer Paris tedirler Daha sonra bu ah slarla, bilhassa Remzi O uz ve Ziyaeddin Fahri ile g r meleri olacakt r Top u nce Bordo Lisesi ne nakledilir lk yaz denemelerini burada kaleme al r ve ye oldu u Sosyoloji Cemiyeti ne g nderir Moris Blondel i bu lise d neminde tan r Daha sonra mektupla rlar Burada psikoloji sertifikas n verir ki sene sonra Strazbourg a ge er niversitede felsefe tahsil eder Ahl k kurlar n tamamlar, sanat tarihi lisans yapar.Nurettin Top u Fransa da Ruhiyat ve bediiyat, Umum felsefe ve mant k, Muas r sanat tarihi, timaiyat ve ahl k, ilk zaman sanat ve arkeolojisi dallar ndan lisans ald Yazlar stanbul a gelip gitmektedir 1931 de a abeyi Hayrettin Top u yu yan na al r Top u nun Avrupa daki hayat okul, ev, k t phane er evesi i inde ge er Ancak hafta tatillerinde derneklerin tertip ettikleri toplant lara gider Ayn toplant larda Samet A ao lu, mer L tfi Barkan, Besim Darkot gibi zatlar da bulunmaktad rlar Top u bu arada Tasavvuf tarih isi Luis Massignon ile tan r Dr.Adnan Ad var n T rk e dersi verdi i Masignon a daha sonra bu dersi Top u verir Strazbourg da doktoras n haz rlayan Top u, Sorbon a gider, doktoras n verir Conformisme et r volte Bu niversitede felsefe doktoras veren ilk T rk rencisidir Bu tez 1934 y l nda Paris te kitap halinde yay nlan r 1990 y l nda da t pk bask s K lt r Bakanl nca Ankara da yap l r Bergson konusunda do entlik tezi haz rlad , fakat kadroya ge emeyince bu tez kitap halinde bas larak yay mland 1934 de T rkiye ye d ner Galatasaray Lisesi nde 1935 de felsefe retmeni olarak g rev al r.H seyin Avni Ula ailenin baba dostudur emberlita taki eve s k s k gelir gider Top u k k ya tan beri bu zat n tesiri alt nda kalm t r Yurda d nd kten sonra Ula n k z Fethiye Han m la evlenir D n g n n n ak am zmir Atat rk Lisesi ne tayin emri gelir Nurettin Top u Hareket Dergisi ni zmir de bulundu u 1939 y llar nda yay mlamaya ba lar Dergi stanbul da bas l r Bu arada e inden ayr l r Hareket te yay nlanan alg c lar yine topland isimli yaz dan dolay a lan soru turma zerine Denizli ye s rg n edilir Denizli de bulundu u y llarda Said i Nursi ile tan r, o s rada yap lan mahkemelerini takip eder Daha sonra Haydarpa a Lisesi ne tayin edilir Bir m ddet sonra da Vefa Lisesi ne ge er ocukluk arkada S rr Bey vas tay sla devrin manevi b y klerinden Hasib Efendi ve Abd laziz Efendi ile tan an Top u, bu ki ilerden hayat boyu s recek etkiler al r, Nak bendi eyh Abd laziz Bekkine Efendi ye intisab eder Top u, Cel l kten den de sl m ilimler al r.Faaliyetlerini T rk K lt r Oca , T rk Milliyet iler Cemiyeti, Milliyet iler Derne i ve T rkiye Milliyet iler Derne i nde s rd rd Son olarak stanbul Erkek Lisesi ne tayin olunan Top u buradaki g revinden 1974 y l nda ya haddinden emekli oldu.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top