[ BOOKS ] ✸ Uzunharmanlar'da Bir Davetsiz Misafir Author Sezgin Kaymaz – Reliableradio.co.uk

Uzunharmanlar'da Bir Davetsiz Misafir Uzunharmanlar Mahallesinde Bir Bek R Evi Kiralayan Musa Daha Ilk Geceden Deh Ete D Er Gaipten Sesler Gelmekte, Odalar Kendili Inden Ayd Nlan P Kararmaktad R Buras Bir Perili Evdir Galiba Ancak E Er Hakikaten Perili Evse, Mutlaka Iyilik Perilerinin Merkezidir Nk Gaipten Yaln Zca Ses De Il Rek, B Rek, Tur U, Ay, Temiz Ama R, Hatta Tamirci Bile Gelmektedir Ne Yapaca N Bilemeyen Musa, Bir Yandan Olan Biteni Anlamaya Al Rken B R Yandan Mahalle Halk Yla Tan R Ku Aktan Do Ma B Y Me Ankaral Erzurumlu Teyze Ve Kahverengi Horozu R Za, Rk T C Ev Sahibi Beyabi, Kom Unun Koca Bekleyen K Z Aylin, Baba Adam Kaportac Kirkor, X Burun Kar T Rma Kapasitesine Sahip K K Kemal, Ad Var Kendi Yok Gizemli Kad N Aspendos Derken Ortaya Bir Gizemli Kad N Daha Kar Ve Musa N N Kafas B Sb T N Kar R Uzunharmanlar Da Bir Davetsiz Misafir Hentbol D Nyas N N Nl Isimlerinden Sezgin Kaymaz N Ilk Kitab Yer Yer Komik, Ba Tan Sona E Lendirici Bir Roman u me hur reading slump tan ben de muzdaribim Bir kitab al p, ona ba lamadan di erine ge ti im bir d nemdeydim Onca bocalamadan sonra, are, Sezgin Kaymaz eserleridir deyip Uzunharmanlar da ge en hik yeyi raftan ald m nce kendimce konuyu zetleyeyim Ru en Sokak taki 14 Numaral eve ta nan Musa, sanki Holywood korku filmlerinden birinin i ine d m t r Kiralama a amas nda adeta bir harabe olan ev, sanki sihirli bir de nek de mi esine, i ek kokular n n sard bir yuva haline d n r u me hur reading slump tan ben de muzdaribim Bir kitab al p, ona ba lamadan di erine ge ti im bir d nemdeydim Onca bocalamadan sonra, are, Sezgin Kaymaz eserleridir deyip Uzunharmanlar da ge en hik yeyi raftan ald m nce kendimce konuyu zetleyeyim Ru en Sokak taki 14 Numaral eve ta nan Musa, sanki Holywood korku filmlerinden birinin i ine d m t r Kiralama a amas nda adeta bir harabe olan ev, sanki sihirli bir de nek de mi esine, i ek kokular n n sard bir yuva haline d n r Fakat evde lambalar kendi kendine yanmakta, ay kendi kendine demlenmekte, kirli bula klar kendi kendilerine pir pak olmaktad r in k t s , kom ular da bir gariptir Hepsi birer filozof ya da bilim insan edas yla denklemlerden, reaksiyonlardan bahsedip dururlar Peki i in asl nedirin asl n , kitab n ortalar na do ru tahmin ettim Kurguda pek a rt c bir ey olmad do rusu Sezgin Bey, argoyu ve mahalle a z n yine ustaca kullanm Bakele ya da ok sevdi im bir kitap olan Bug n Bize Kim Geldi deki do all , 11 numara sakinlerinin diyaloglar nda ve Leyla n n konu malar nda da g rd m Kaymaz n kitaplar n sevmemdeki ba l ca etkenlerden biri, o do all kt r zaten Size ok tan d k gelir, ok a g l msetir Fakat Musa n n kom ular yla fikir al veri i yapt , ikna olmamaya abalad baz yerlerde kitaptan biraz koptum a k as Asl nda g zel savlar vard ama bunlar n, konu malarda yer al ekli pek bana g re de ildi san r m This review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here 3 y ld z m vereyim 4 y ld z m vereyim bilemedim G zel roman olmu Tabi Sezgin Kaymaz tarz n bilenler bilir ki roman fantastik.Bir gen adam Ad Musa Bir g n Uzunharmanla a geliyor Beyabi den bir daire kiral yor Ailesinden ka m Bunalm b y k ehirden kalabal klardan ve her eyi kendisi i in ekip eviren ailesinden Olduk a varl kl bir ailesi var ama Musa s k lm her eyden O m cadele etmek, tutup koparmak ve eme inin ve m cadelesinin kar l nda kazanmak istiyor.Uzunharmanlar da 3 y ld z m vereyim 4 y ld z m vereyim bilemedim G zel roman olmu Tabi Sezgin Kaymaz tarz n bilenler bilir ki roman fantastik.Bir gen adam Ad Musa Bir g n Uzunharmanla a geliyor Beyabi den bir daire kiral yor Ailesinden ka m Bunalm b y k ehirden kalabal klardan ve her eyi kendisi i in ekip eviren ailesinden Olduk a varl kl bir ailesi var ama Musa s k lm her eyden O m cadele etmek, tutup koparmak ve eme inin ve m cadelesinin kar l nda kazanmak istiyor.Uzunharmanlar da garip bir ahali var Herkes birbirinden haberdar Organize bir ekilde Musa y uzunharmanlar dan g ndermek ve hatta kovalamak istiyorlar Bildikleri ve gizledikleri bir ey var ama tabi biz kitab n sonuna kadar ok merak etti imiz halde renemiyoruz Bu arada Musa n n yerle ti i dairede biri var Bir misafir Bir hayalet o 20 y l once lm pavyon k z g zel Leyla n n hayaleti B t n kasaba ahalisi Musa y g ndermek isterken o Musa ya a k oluyor, ok seviyor Musa y Zor da olsa tan yorlar Musa yla bir g n Gel zaman git zaman Musa da ok seviyor bu y rt k hayaleti Kasabadakiler ise t m bu olanlardan ok rahats z Erzurumlu Teyze, Kirkor Usta, Bakkal Mustafa ve tabiki Beyabi ve dahas Kitab n sonunda ki b y k s rpriz ise t m Uzunharmanlar ahalisinin hayaletlerden olu uyor olmas Sayd m ve kitapta tan t m z herkes en ba ndan beri hayaletmi me erse The Others Musa me ersem ailesinden ka m ama evden ayr l p Uzunharmanlar a ta narak de il ntihar ederek Ve yine hikaye bu ki intihar edenler me ersem lmeden hemen once Uzunharmanlar a gelir, burada bir sure kal rlar ve ard ndan b r d nyaya g erlermi Ahali ise adam n hayat n kurtarabilmek i in onu Uzunharmanlar dan kavalamaya al yorlarm Aksi taktirde lecek Ve intihar etti i i in de kendisini ok k t bir son beklemekteymi.Musa sonunda Uzunharmanlar dan kovuluyor.Sezgin Kaymaz de i ik bir yazar Kitap ise ki isel geli im kitab olmu dense yeridir Uzun uzun mesajlar var kitapta Bir a dan bakt nda ok ba ar s z ve hatta ucuz bir kitap ama bir a danda ger ekten ok iyi d n lm g zel bir hikaye Ay bilemedim Kendisine bir ans daha verece im En k t ihtimalle Murakami nin yan na g nderirim Sezgin Kaymaz da ok ilgin ve farkl bir konuya sahip ve olduk a s r kleyici elimden b rakamam t m okudu um zaman Ilk sayfalarda sanki bir hayalet yk s ym gibi ba l yor sonradan kolay kolay anla lamayan bir bilmeceye d n yor asl nda kitapta ipu lar da mevcut ama kitaba kendimi kapt rm olan ben bir t rl kavrayamadim o ipu lar n ve sonu beni ok a rtt Konusundan bahsetmek istiyorum kitap musanin sessiz sakin bir kasabaya ta nmasiyla ba l yor Daha sonra evin i inden gaipten sesler gelmeye ba l yo ok ilgin ve farkl bir konuya sahip ve olduk a s r kleyici elimden b rakamam t m okudu um zaman Ilk sayfalarda sanki bir hayalet yk s ym gibi ba l yor sonradan kolay kolay anla lamayan bir bilmeceye d n yor asl nda kitapta ipu lar da mevcut ama kitaba kendimi kapt rm olan ben bir t rl kavrayamadim o ipu lar n ve sonu beni ok a rtt Konusundan bahsetmek istiyorum kitap musanin sessiz sakin bir kasabaya ta nmasiyla ba l yor Daha sonra evin i inden gaipten sesler gelmeye ba l yor sonra bir bayan beliriyor yava yava esrarengiz kom ular bu sessiz sakin kasaban n bir s rr var olduk a a rt c bir s r sezgin kaymazla cok gec kalmis nefis bir tanismanin sonuna geldim, bir sonraki bulusmamizi iple cekiyorum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top