[KINDLE] ❁ Kimdir Bu Mitat Karaman? ❄ Doğu Yücel – Reliableradio.co.uk

Kimdir Bu Mitat Karaman? Okudu um en iyi Do u Y cel roman diyebilirim Son kan yk kitab G ne H rs zlar i in de benzer bir ey yazm t m Do u Y cel y llar n yazar olmas na ra men yaz n n n st ne koymaya, tas n y kseltmeye, bir ad m daha ileri gitmeye, yenilenmeye, geli meye devam ediyor Bence bu da onu daha zel k lan bir meziyet Kimdir Bu Mitat Karaman 2.5 g n gibi bir zamanda u arcas na okudum Meraktan sayfalar birbirini takip etti Hi rahats z etmeyen, son derece ak c , tatl bir gerilim, traji komik aksiyonlar bar nd ran okur dostu bir kitap C mlelerde fazlal k yok, hep hedefe y nelik tekrars z, g zel bir i leyi i var li kiler, karlar, kmazlar, apartman ve yok olan mahalle k lt r n de hicivleyen g ndermeler, psikolojik z mlemeler olduk a keyifli Son s z Mitat Karaman a Edebiyat m zda yer edinebilecek bir karakter olmu Ke ke devam maceralar olsa ve biz okusak E lenceli bir okuma oldu Metaforik kahraman Mitat i in sahiden de en uygun organ apandis galiba Asl nda orada bir yerlerde ama yok da gibi levini kaybetmi ama yine de var olmaya devam ediyor.Mitat asl nda hepimizden bir par a ya Ya ad t m beyin f rt nalar , ya b yleyse sorular , trajikomik anlar Hepsi bir araya geldi inde Do u Y cel in o esprili ve ak c diliyle ortaya ahane bir kitap km S r kleyici s rekli sonraki sayfada ne olaca n merak ediyor insan Acaba i imizden biri olan Mitat sonra ne yapacak diye beklentiyle okuyor Mitat n hikayesi ok u uk ka k, alemlerde gezinen, fantastik r yalarda cirit atan bir kahraman nkinden ok uzak ama t m bunlar n aksine son derece e lenceli Bir polisiye ancak bu kadar g zel yo urulabilirdi kara mizahla, sahiden Modern T rk edebiyat , y z y llar sonra incelendi inde metaforik kahramanlar ba l alt nda Mitat da incelesin mesela Onca roman karakterinde g rd m z hi bir ba kahraman zelli ine sahip olmadan, d md zl yle kahraman olmay ba arabilen retorik biri nk Mitat Edebi kar mlar yapmak istedi im, zerinde uzun uzun makaleler yazmak istedi im bir karakter Ay sahiden de bir makaleme konu etmek istiyorum Eklemeden ge emeyece im, Do u Y cel in yapt referanslar o kadar tatl yd ki Harry Potter dan Y z klerin Efendisi ne kadar her eyden bir kuple referans okuyabilmek beni kitab n ak c l ve e lenceli olu u ger e ine bir kez daha ba lad.Mitat asl nda benim, sensin, o Mitat biziz Mitat hepimiz. Do u Y cel in bilimkurgu yk lerini okumu tum Bu kitap yle de il O y zden biraz teredd tle ba lad m Ancak kendimi s r klenirken buldum Karakter yle ger ek ki bu ki inin bir yerlerde ya ad na eminim Kurgu muazzam Tavsiye ederim. lk defa Do u Y cel in bir kitab n okudum ve pek be endi imi s yleyemeyece im Dram m komedi mi, polisiye mi hangi t re koysam olmuyor Karakterler maalesef hi ger ek i de il, ba kahraman dahil balon karakterle dolu kitap, hi bir inand r c l klar yok Bu karakter b yle deyip karakter yarat lmaz ki, neden b yle bu karakter bilmiyoruz, tek boyutlular maalesef Kitapta yle abuk subuk tesad fler oluyor ki kesinlikle mant k aramamak gerekiyor Ger ek hayatta tesad flere de yer vard r ama romandaki tesad flerin inand r c olmalar i in kendi i lerinde tutarl l klar olmas gerekir Bir plaj kitab ndan teye gidemiyor maalesef bu roman Hatta plajda bile okumasan z olur, ok bir ey kaybetmezsiniz. Do u Y cel el tan ma kitab m kendisi Uzun s redir kitaplarla uyu am yorum garip bir d nem ama bunu a mak i in ok g zel bir kitap Sizi merakla s rekli bir sonraki sayfaya s r kl yor Asl nda ok s radan bir karakter olan Mitat Karaman la ilk sayfalarda tan t m zda dedim yine bir i sel kaybolu lar tutunamamalar m okuyaca m Hay r kitap sizi hem e lendiriyor hem merak ettiriyor ok sevdim Bu kitab okurken kar ma lk Sayfas Podcast i kt Do u y cel le bu kitab konu mu lar tatl bir konu ma dinleyebilirsiniz. Mithat hm hm pardon Mitat Karaman n hikayesi soluksuz okuttu kendini Karakterin ruh haline yle bir b r nd m, Mitat n d nyas n n i ine yle bir girdim ki bu hikaye sanki hi bitmedi de sanki bir yerlerde hala ya anmaya devam ediyor gibi hissediyorum Do u Y cel in daha nce bir kitab n okumu tum T r olarak G ne H rs zlar ndan ok farkl bir noktada olan Kimdir Bu Mitat Karaman ger ekten e siz bir kitap olmu Kalemine sa l k Do u Y cel B Ylesine S Radan Bir Anda Nas L Bir De I Im Ya Anabilir Ki En Fazla Ne Olabilir Mitat Televizyonda Ayn Eyleri Geveleyip Duran Adamlardan Birinin Sarf Edece I Muhte Em Bir S Zle Hayat Hakk Nda B Y K Bir Uyan M Ya Ayacak Itledi I Ekirde In Kabu U Di Etlerine Saplanacak, Bunu Fark Etmeden A Z N Kapat Nca Fantastik Filmlerdeki Canavarlar Gibi Can M Verecek Kabu U Tamamen Kapal Olan Antepf St N A Maya Al Rken Elini Mi K Racak Ne Olabilir Ki Allah A K Na Evden I E, I Ten Eve Gidip Gelen Son Derece S Radan Ve Silik Birinin Ba Na Ne Gelir Ki, Demeyin Karakterimiz Mitat Bir Gece Uyand Nda, Diyafonun D Mesine Basmak Ve Apartman N Kap S N A Mak Zorunda Kal R Ve Hayat B T N Yle De I Ir Do U Y Cel In Bu S R Kleyici Yeni Zaman Polisiyesi G L Bir Kara Mizah Rne I, Bir Paranoya Kuyusu, Okuduk A A Lan, Heyecan Verici Bir Yeni T Rkiye Panoramas Devam Gelsin Isteyeceksiniz Derin bir nefes ald Duvardaki ipucu emas na da bakt ktan sonra, Mitat Karaman, dedi, sen kimsin Allah a k na Mitat, g l msedi Bu hik yenin kahraman y m, dedi i inden s.326 Yorumlarda polisiye laf n okuduk a ekinmi tim, oysa tam bir Do u Y cel eseriymi Ger ek st c , fantastik bir polisiye olarak nitelendirmek istiyorum kendisini ok g zel, ok sa lam, ok incelikli bir kurgusu vard Metnin kendine has m zi i i inde yle c mlelere, yle g ndermelere denk geldim ki bilmesem de anlard m san r m kimin yazd n Mitat n k k k yameti, hayaletlerin istekleri, sinemaya tek ba na gidenler, k buslar ve d ler Filmlere, karakterlere, ark lara g ndermeler Ba ka Do u Y cel hik yelerini an msay verdim hemen Kitab n m zi inin de g zelim bir listesi var ayr ca Spotify da, ayn isimle Yazar n zihninden kelimelere d k lenleri bir de b yle duyabilirsiniz Kitap bitse de arada d nece im o listeye Peki kim bu Mitat Karaman Bu hik yenin kahraman


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top