➺ Sergüzeşt Download ➽ Author Samipaşazade Sezai – Reliableradio.co.uk

Sergüzeşt S Mipa Az De Sezai Serg Ze Tte, K K Yasta Kafkasya Dan Stanbul A Esir Olarak Getirilen Dilber In De I Ik Konaklarda Ya Ad Y Rek Burkan Ser Venini Anlat R Harputlu Mustafa Efendi Nin Kona Nda K K Bir Hizmet I K Z Olan Dilber Cel L Bey In Nce Oyalanacak Bir K Le, Sonra Sevgili Olarak G Rd Dilber M S Rl Zenginin Kona Nda Ise Odal K Olmaktansa L M G Ze Alan Dilber Bu T Rden Bir Anlat M Yaz N M Zda Ilktir


About the Author: Samipaşazade Sezai

Sami Pa azade Sezai Osmanl ca , d 1859 stanbul26 Nisan 1936 stanbul T rk realist yk c , romanc.T rk Edebiyat n n ilk ger ek i romanlar ndan birisi olma zelli iyle edebiyat tarihinde b y k nem ta yan Serg ze t adl roman n yazar d r T rk edebiyat nda modern k sa hik yenin kurucular ndand r.1859 y l nda stanbul da d nyaya geldi Tanzimat devrinin ileri gelen isimlerinden, Osmanl Devleti nin ilk Maarif Naz r E itim bakan Abdurrahman Sami Pa a ile Pa a n n ikinci e i olan Dilarayi Han m n 1 o ludur.Babas n n Ta kasap, Ta kasap taki kona nda zel renim g rd Konaktaki e itim y llar nda Fars a, Arap a, Frans zca, Almanca daha sonra Londra da g rev yapt y llarda ngilizce rendi Yirmi ya na kadar resmi bir g rev almay p, edebiyat konusundaki bilgilerini art rmay tercih etti Maarif ba l kl ilk yaz s 1874 y l nda Kamer adl gazetede yay mland 2 3 perdelik bir piyes olan ir isimli ilk eseri 1879 da yay mland.1880 de, a abeyi Abd llatif Suphi Pa a n n ba nda oldu u Evkaf Nezareti Mektubi Kalemi ne memur oldu Babas n n l m nden sonra da Londra el ili i ikinci k tipli ine atand Orada kald d rt y l boyunca ngiliz ve Frans z edebiyatlar n yak ndan izledi 1885 te el ilik g revlerinin apka giymesi yasa na uymad i in el ilik kadrosu azledildi inde stanbul a d nd 2 , sti are Odas na memur oldu Bu d nemde Latife Han m ile k sa s ren bir evlilik yapt 1.1885 1901 aras nda stanbul da ya ad ve edebi a dan verimli bir d nem ge irdi Abd lhak Hamit ve Recaizade Ekrem ile yak n dost oldu 17 18 ya lar nda iken tan t Nam k Kemal ile s rekli mektupla t Di er Tanzimat yazarlar gibi ok say da eser vermedi bir roman, iki k k hik ye kitab , hat ra ve seyahat yaz lar yazd 1888 de bir pa azade ile cariyenin a k yk s n anlatt Serg ze t adl roman yay mlayarak emseddin Sami, Nam k Kemal ve Ahmet Mithat Efendi den sonra T rk edebiyat n n ilk romanc lar aras na girdi Alphonse Daudet den Jak roman n T rk eye evirdi 1891 de hikayelerini K k eyler adl kitapta toplad 1897 de kdam Gazetesi nde makaleler ve hikayeler yazd Baz makale ve hikayelerini Rumuz l Edeb 1898 adl kitapta toplad.Serg ze t roman y z nden g z hapsine al nd n d nerek bundan kurtulmak i in 1901 de Paris e gitti ve 1908 de Me rutiyet in ilan na kadar da orada kald Yurtd na ka n Servet i F nun Dergisi nde yay mlanan 1901 e Ait Bir Hat ra ba l kl yaz s nda anlatt Paris te J n T rkler le tan t ttihat ve Terakki Cemiyeti ne kat ld ve cemiyet i inde sayg n bir yere geldi Cemiyetin 15 ubat 1902 de yay n hayat na ba layan ra mmet adl yay n organ nda Osmanl Devleti politikalar n ve rejimini ele tiren yaz lar yay mlad Paris y llar n 1901 den tibaren Paris te Ge en Seneler , Paris Hat rat ndan , Paris te Yedi Sene adl yaz lar nda anlatt.II Me rutiyet in ilan zerine stanbul a d nd ve Madrid el isi olarak g revlendirildi I D nya Sava ba lay nca Madrid den svi re ye ge ti, sava n sonuna kadar burada kald spanya y llar n G rnata ve El Mescid l Camia Elhamra adl iki yaz da, svi re de ge irdi i zaman svi re Hat rat ba l kl yaz lar nda anlatt.M tareke devrinde 1921 y l nda ya haddi dolmadan h k met taraf ndan emekliye sevkedildi ve stanbul a d nd.Son y llar n Kad k y n M h rdar semtindeki evinde ge irdi ok sevdi i ye eni clal in l m zerine yazd mensur bir mersiye ile daha baz nesir v10 thoughts on “Sergüzeşt

 1. says:

  Bir g n i inde okuyup bitirebildi im ve hi s kmadan cidden bitti mi diyebildi im kitaplardan.Fakat bunu ya at rken e itli bo luklar hissettirmedi de il, Dilber in bir oraya bir buraya savruldu u esir hayat onu esir eden ailelerce zamanla t r lsa bile 9 ya ndan 15 ya na ge i inin ok ani oldu unu ve duygusal d nyas na fazlaca yer verilmedi ini d n yorum Bo luk hissiyat m n en derinini son sayfada hissettim, nas l oldu unu anlamadan M s r


 2. says:

  Roman, hem Tanzimat D nemi edebiyat ndan Serveti F nun edebiyat na ge i in hem de romantizmden ger ek ilik ak m na ge i in eseri olarak kabul ediliyor Kafkasyadan k le olarak getirilen ve Dilber ad verilen bir esirin farkl konakta ge irdi i hayat anlat l yor Dilberin ba ndan ge en ac kl olaylar genelde Dilber zerinde olu an olumsuz etkiyle de il, yazar n yapt benzetmelerle anlat lmaya al lm Haliyle dolamba l ve gere inden fazla benzetme v


 3. says:

  Fakat hi a lam yordu A lamak, u rad m z felaketlere kar v cudumuzda kalan son kuvvetin bir feryad d r A layamad m z zamanlar bizde o kuvvetin de mahvoldu u vakitlerdir ki onun yerine ge en etkili bir sakinlik, en iddetli keder g zya lar ndan daha kalp yak c d rKitab m z, k c k bir ocukken Kafkasya dan al n p zengin ailelere esir olarak sat lan Dilber in ya ad zorluklar anlat yor Dilber sat ld ilk ailede ok fazla eziyet g r yor, hor g r l yo


 4. says:

  T rk Edebiyat n n mihenk ta lar ndan biri.Roman kavram n n edebiyat m zda var olmas na nc l k eden, d nemine g re inan lmaz g zel bir kurguya sahip olan bir kitap.Tanzimat n da etkileriyle, ger ek i romantizm ve toplumsal norm lara bak bir arada i lenmi.Okurken insan bir yandan k lelik, esir alma zerine d nd r yor, bir yandan s n f farkl l ndan dem vuruyor yle bir ey ki bu illet, insan n en temel par as sevmeyi ve a k bile yasak k l yor.Kitab


 5. says:

  Human Trafficking ya da daha znel olarak Women Trafficking her a da olan ve bug n ise esirlik ve k leli in s zde olmad bir d nyada hala devam eden bir ay p Sami Pa azade Sezai, eserinde asl nda bunu sorguluyor, kendilerinden madden ve fiziken g l toplumlar n do al kar layarak evlerinden kopart p satt klar , pazarlad klar mallar asl nda bu kad nlar, d v lmek, tecav ze u ramak, ili kiye zorlanmak ve her hal karda a a lanmak kaderleri..Aradan ge e


 6. says:

  bekledi imden ok daha iyiydi a k as , derslerde d nemin edebiyat n n zay f oldu u s ylenir hep, bu y zden basit ve ba tan savma bekliyordum ama yle olmad yer yer abs rdl klerin olmas da ok g ze batm yor, nk hissi olarak kitap beni i ine ekti, g zeldi


 7. says:

  Kafkasya dan 7 8 ya lar nda 3 k z ile birlikte ailesinden al konulup esir getirilen Dilber in hayat n anlatan kitap ilk T rk klasiklerinden biridir lk ba larda bir eve esir verilip daha sonras nda ikinci ve nc eve esir verilen eve gidi inin ard ndan zengin Asaf Pa a ve Zehra Han mlar n stanbul da ki evine esir verilen Dilber ile evin iyi e itim g ren ressam Celal Bey a k ya amaya ba lar fakat sonras nda bunu anlayan Zehra Han m ku ak at mas nedeniy


 8. says:

  Dilber, k c k bir ocuk iken Kafkasya daki ailesinden kopart larak esir edilip stanbul a getirilir lk verildi i ailede evin han m ndan kalfas na kadar herkesten eziyet g r r Sahibinin Anadolu ya kan tayini ile tekrar esircinin eline d er ve bu sefer soyu M s r a dayanan bir aileye verilir Ailenin ressam o lu Celal e vurulur Fakat heyhat, bu a k kar l k bulur ve hayat art k ok farkl yollar izer Dilber i in kitab daha nce Osmanl T rk esi renirken eski a


 9. says:

  Sonun nas l olaca na de il, gidi at n nas l olaca na dair merak mdan bi gecede bitirdi im kitap Zavall haf za G nden g ne yok oldu unu hissetti imiz u v cut denilen toprak y n n n zerinde hi durmaks z n bekaya al r durur Bir h zn and ran bak senelerce saklar Bir s z , bir g l msemeyi y llarca saklar.


 10. says:

  lk romanlar m zdan, k lt r m z n k klerinden say lan bir eser Okuduk a anlad m ki edebiyat m z ne ok de i mi , imdinin insan na keyif vermeyebilir Ama de i meyen tek ey, edebiyat n her t r nde konu insan nsan de i tik e roman da bi im de i tirmi.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top