➺ Sergüzeşt Download ➽ Author Samipaşazade Sezai – Reliableradio.co.uk

Sergüzeşt S Mipa Az De Sezai Serg Ze Tte, K K Yasta Kafkasya Dan Stanbul A Esir Olarak Getirilen Dilber In De I Ik Konaklarda Ya Ad Y Rek Burkan Ser Venini Anlat R Harputlu Mustafa Efendi Nin Kona Nda K K Bir Hizmet I K Z Olan Dilber Cel L Bey In Nce Oyalanacak Bir K Le, Sonra Sevgili Olarak G Rd Dilber M S Rl Zenginin Kona Nda Ise Odal K Olmaktansa L M G Ze Alan Dilber Bu T Rden Bir Anlat M Yaz N M Zda Ilktir.


About the Author: Samipaşazade Sezai

Sami Pa azade Sezai Osmanl ca , d 1859 stanbul 26 Nisan 1936 stanbul T rk realist yk c , romanc.T rk Edebiyat n n ilk ger ek i romanlar ndan birisi olma zelli iyle edebiyat tarihinde b y k nem ta yan Serg ze t adl roman n yazar d r T rk edebiyat nda modern k sa hik yenin kurucular ndand r.1859 y l nda stanbul da d nyaya geldi Tanzimat devrinin ileri gele10 thoughts on “Sergüzeşt

 1. says:

  nsan, derin hay ller i inde kaybolup gitti i zaman, b t n s zc klerin anlatamayaca ruha kar im ek gibi a ld anda biten bir sonsuzluk g l mseyi i olmaya l y k olmaz m Zavall bellek G nden g ne yok oldu unu duyumsad m z, v cut denilen u toprak y n n n zerinde durmadan ya amaya al r durur H z n verici bir bak y llarca hat rlar Bir s z , bir g l y llarca saklar evresinden ba d nd r c bir ...


 2. says:

  Roman, hem Tanzimat D nemi edebiyat ndan Serveti F nun edebiyat na ge i in hem de romantizmden ger ek ilik ak m na ge i in eseri olarak kabul ediliyor Kafkasyadan k le olarak getirilen ve Dilber ad verilen bir esirin farkl konakta ge irdi i hayat anlat l yor Dilberin ba ndan ge en ac kl olaylar genelde Dilber zerinde olu an olumsuz etkiyle de il, yazar n yapt benzetmelerle anlat lmaya al lm Haliyle dolamba l ve gere inden fazla benzetme v


 3. says:

  Bir g n i inde okuyup bitirebildi im ve hi s kmadan cidden bitti mi diyebildi im kitaplardan.Fakat bunu ya at rken e itli bo luklar hissettirmedi de il, Dilber in bir oraya bir buraya savruldu u esir hayat onu esir eden ailelerce zamanla t r lsa bile 9 ya ndan 15 ya na ge i inin ok ani oldu unu ve duygusal d nyas na fazlaca yer verilmedi ini d n yorum Bo luk hissiyat m n en derinini son...


 4. says:

  T rk Edebiyat n n mihenk ta lar ndan biri.Roman kavram n n edebiyat m zda var olmas na nc l k eden, d nemine g re inan lmaz g zel bir kurguya sahip olan bir kitap.Tanzimat n da etkileriyle, ger ek i romantizm ve toplumsal norm lara bak bir arada i lenmi.Okurken insan bir yandan k lelik, esir alma zerine d nd r yor, bir yandan s n f farkl l ndan dem vuruyo...


 5. says:

  Human Trafficking ya da daha znel olarak Women Trafficking her a da olan ve bug n ise esirlik ve k leli in s zde olmad bir d nyada hala devam eden bir ay p Sami Pa azade Sezai, eserinde asl nda bunu sorguluyor, kendilerinden madden ve fiziken g l toplumlar n do al kar layarak evlerinden kopart p satt klar ,...


 6. says:

  bekledi imden ok daha iyiydi a k as , derslerde d nemin edebiyat n n zay f oldu u s ylenir hep, bu y zden basit ve ba tan savma bekliyordum ama yle olmad yer yer abs rdl klerin olmas da ok g ze batm yor, nk hissi olarak kitap beni i ine ekti, g zeldi


 7. says:

  erkez l asl, dokuz ya da kul cinsi bir esireyi ilel l eskamdan salim olarak Harput Mal M dir i sab k Mustafa Efendi nin haremine k rk aded lira y Osmani mukaabilinde f ruht etti imi m beyyin i bu senedim bi t tahrir han m m maileyhaya teslim k l nd Esirci Hac mer Tatilin biten ilk kitab Serg ze t oldu Her ne kadar ok keyif ald m s yleyemesem de kesinlikle zerine s ylenecek ok ey olan bir roman.Bundan herhalde 6 7 sene nce, Migroslarda b y k sepetle


 8. says:

  Sonun nas l olaca na de il, gidi at n nas l olaca na dair merak mdan bi gecede bitirdi im kitap Zavall haf za G nden g ne yok oldu unu hissetti imiz u v cut denilen toprak y n n n zerinde hi durmaks z n bekaya al r durur Bir h zn and r...


 9. says:

  lk romanlar m zdan, k lt r m z n k klerinden say lan bir eser Okuduk a anlad m ki edebiyat m z ne ok de i mi , imdinin insan na keyif vermeyebilir Ama de i meyen tek ey, edebiyat n her t r nde konu insan nsan de i tik e roman da bi im de i tirmi.


 10. says:

  Kitab n Yorumu T rk roman yaz m tarihinde, g ndelik hayata dair ger ek durumlar anlatan ilk ve nemli yazarlardan olan Samipa azade Sezai Tanzimat yazarlar ndan J nt rklerden kendisini ne kavu turan Serg ze t adl roman nda roman denemesinde Kafkasya dan esir olarak stanbul a getirilen gen bir k z n Dilber ya ad trajik esaret hayat n anlat r Kitab n ba nda yer alan yazar n 1924 tarihli ns z , edebiyat tarihi bak m ndan bir vesikad r Okudu umuz kitap, 1989


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top